Inleiding

Bij totallyfit is het van belang dat iedereen met plezier komt bewegen en sporten. Normen en waarden staan dan ook op een belangrijke plaats. Totally-fit wil actief werken aan de bewustwording bij leden, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Totally-fit is naast een plek om te bewegen tevens een ontmoetingsplaats waar men met plezier terugkomt. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels.Totally-Fit heeft daarvoor gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de organistaie dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij TF wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij TF worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Algemene gedragsregels, voor alle sportactiviteiten binnen TF

TF vraagt aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van elke sportactiviteit die er wordt gevolgd. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op de leden, gebruikers en bezoekers als op het gebruik en het betreden van de gymzaal/ veld van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

De Sport activiteiten die gegeven worden bij TF, zijn allen in groepsverband en teams. Bovendien is er altijd begeleiding door een professional in samenwerking met vrijwilligers.

 • We sporten met elkaar
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de coach/trainer/ begeleider, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport en bewegen geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

 

Aanwezigheid bij en binnen Totally-Fit

Voor elke locatie die TF in gebruik neemt gelden dezelfde regels. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op
 • Na gebruik van materialen schoonmaken met de daarvoor aanwezige schoonmaakdoekjes
 • We zijn zuinig op alle fitness apparaten, materiaal en spullen.
 • De ruimte voor groepslessen mag niet gebruikt worden buiten de lessen om en alleen in aanwezigheid van de trainers.
 • Alle materialen (ook geen bokszakken) die in dat gedeelte liggen/hangen zijn alleen te gebruiken tijdens de groepslessen/priveles onder begeleiding van een trainer.
 • Volg de instructies voor het juiste gebruik van de fitnessapparaten.
 • Bij slecht weer, klop je je schoenen buiten de deur goed uit, indien dat nodig is, om de kleedkamers schoon te houden.
 • De sportzaal/fitnessruimte alleen betreden met daarvoor bestemde sportschoenen.
 • Fietsen en brommers worden netjes in een rij geplaatst bij de locatie.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De plaatsen rechtstreeks achter de horeca panden vrij houden.
 • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

Algemene Gedragsregels voor alle leden:

De leden zijn de belangrijkste kern bij TF, en een lid van TF:

 • Heeft respect voor elke aanwezige persoon, leden, bezoekers, begeleiders, trainers of organisatie
 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een groep/team en helpt en steunt zijn groep/teamgenoot.
 • meldt zich tijdig af bij trainer/leider bij verhindering.
 • Is bij de les minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Begeeft zich na afloop van de les, naar de kleedkamers of kantine om de volgende les niet te hinderen of te vertragen.
 • Accepteert de beslissingen en trainingen van de trainers/ begeleiders en alle werknemers
 • Meldt aan de leider of aanwezige vertegenwoordiger van TF als iets kapot is gegaan.
 • Legt gevonden voorwerpen bij de leider of aanwezige vertegenwoordiger.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen tijdens en na de training.

Gedragsregels voor de trainer/ begeleider/ coach/ vrijwilliger :

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing. De leider

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 • Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers, en collega’s van TF
 • Is op tijd aanwezig – 15 min vooraf- om de lessen te verzorgen en meldt zich bij verhindering tijdig af.
 • Houdt de leden gemotiveerd en verliest zijn professionaliteit niet uit het oog.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer en in de zaal.
 • Zorgt dat de regels nageleefd worden en wijkt niet af van de vastgelegde regels die Totally-Fit heeft opgezet.
 • Is verantwoordelijk voor materiaal, zowel van TF als van de gymzaal/ veld.
 • Draagt een shirt van Totally-Fit. Zorgt dat hij of zij dat altijd bij zich heeft wanneer hij/zij in funcie is.

Van een trainer/ begeleider/ coach wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens de werkzaamheden.
 • Deelneemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen TF worden georganiseerd.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van TF. Bij wangedrag van de jongere leden worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jonge leden:

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
De ouder/verzorger

 • Geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen tijdens zijn aanwezigheid bij TF.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en respecteert de keuzes en beslissingen aangaande het trainen en coachen van hun kind. Wachten op het kind binnen de sportzaal is niet mogelijk. Neemt gezellig plaats in de kantine en wacht onder het genot van een kop koffie of thee op uw kind.
 • Helpt zijn/haar kind onder de 7jaar indien nodig in de kleedkamer en draagt zorg dat er geen waardevolle spullen achterblijven.

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor zijn/haar les.
 • Tijdig zijn/haar kind afmelden indien het voorkomt dat een kind niet aanwezig kan zijn bij een les. Dat dient via de whatsapp gedaan te worden.
 • Op tijd de contributie voldoen.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van TF, na de training/ les.

Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Het is ten strengste verboden te roken in de gymzaal en in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik tijdens het vervullen van je werkzaamheden, of na de lessen is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod/ sanctie. Dit geldt voor iedereen die te maken heeft met TF.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.

Ladies only workout (regels gelden ook voor men only)

 • Ladies only is alleen voor vrouwen, en alleen zij kunnen de lessen volgen en inschrijven
 • Gedurende de lessen is de deur van de zaal dicht en is het ten strengste verboden voor een man om binnen te komen.
 • De leden kunnen in principe alles dragen waar zij zich prettig in voelen, desalniettemin, is uitdagende en provocerende kledij niet gewenst. Houd rekening met elkaar.
 • Het is niet toegestaan om foto’s of video’s te maken op het moment dat je de sportzaal inloopt tot je er weer uit loopt (tenzij dit is besproken met de eigenaars, voor marketing doeleinden waar vooraf over wordt gecommuniceerd)
 • Tijdens de lessen houden we ons bezig met sporten en bewegen, en houden de rest zo min mogelijk op.
 • Kinderen meenemen tijdens de les is niet toegestaan, er is geen oppas of begeleider die de kinderen in de gaten kan houden, waardoor zij onnodig risico’s lopen in de zaal of kleedkamer. Bovendien is het niet mogelijk om als moeder op je kind te passen en te sporten.
 • zijn er vragen en/ of opmerkingen voor de begeleidster dan kan men de begeleidster na de les benaderen. Soms is dat niet mogelijk omdat er meteen daarna een volgende les begint. In dat geval kunnen vragen of opmerkingen worden gezonden aan het emailadres van TF.
 • Volg de lesinstructies ten alle tijden op van de coaches. Op eigen initiatief een activiteit uitvoeren is niet alleen storend maar ook respectloos.